Clientenraad

De cliëntenraad van Zorgcentrum Cederhof heeft als doelstelling ervoor zorg te dragen, dat cliënten inspraak hebben in het beleid van het zorgcentrum.
De Raad van Toezicht en de directeur / bestuurder van zorgcentrum Cederhof onderschrijven het belang van een eigen Cliëntenraad.
Inbreng van cliëntvertegenwoordigers in het beleid is verplicht.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad van zorgcentrum Cederhof bestaat uit 7 personen. Samen vormen zij een afspiegeling van de verschillende cliëntengroepen waarmee het zorgcentrum Cederhof te maken krijgt.
Zo zijn onder andere cliënten met een verblijfsindicatie (zowel verzorgingshuis en verpleeghuis) en cliënten, die thuiszorg krijgen in de cliëntenraad vertegenwoordigd.
De Cliëntenraad wordt ondersteund door een onafhankelijke voorzitter.
In de binnentuin van zorgcentrum Cederhof treft u een fotogalerie met de namen van de leden van de cliëntenraad. versie: juli 2013

Wat doet de Cliëntenraad?
De directeur / bestuurder van zorgcentrum Cederhof vraagt de cliëntenraad om advies bij allerlei beleidszaken die voor cliënten van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd welke onderwerpen het precies betreft. Onder andere heeft de cliëntenraad adviesrecht soms zelfs verzwaard adviesrecht als het gaat om voorzieningen in en vanuit het zorgcentrum op het gebied van veiligheid, welzijn, wonen, zorg, voeding, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en alarmering.
Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die de cliëntenraad met betrekking tot de zorg- en dienstverlening belangrijk vindt.
De cliëntenraad ondersteunt diverse activiteiten, die voor de cliënten worden georganiseerd. De cliëntenraad heeft zes maal per jaar overleg met de directeur / bestuurder. Indien nodig komen de leden onderling bijeen. Om goed op de te hoogte blijven van de ontwikkelingen die zich binnen het zorgcentrum en in de sector voordoen, ontvangt de cliëntenraad informatie vanuit het zorgcentrum en via diverse bronnen buiten het zorgcentrum.

Hoe informeert de cliëntenraad U?
Om u als cliënt goed op de hoogte te houden van wat de cliëntenraad doet informeert de cliëntenraad u op diverse manieren.
In iedere uitgave van “Onder de Cederboom” doet men verslag van de activiteiten, die in de achterliggende periode is ondernomen en de belangrijke informatie, die men heeft ontvangen.
Eenmaal per jaar zend de cliëntenraad een jaarverslag waarin de cliëntenraad verantwoording aflegt over wat zij in het voorafgaande jaar heeft gedaan.

Hoe kunt u de Cliëntenraad bereiken?
Om uw belangen als cliënt zo goed mogelijk te kunnen behartigen, wil de cliëntenraad graag weten wat uw ideeën / meningen zijn over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening vanuit het zorgcentrum Cederhof.
Uw ervaringen en suggesties kunnen voor de leden namelijk reden zijn om bepaalde zaken bij de directeur / bestuurder aan de orde te stellen.
U kunt in contact komen met de cliëntenraad door te schrijven:
Cliëntenraad
Stichting Zorgcentrum Cederhof
Cederlaan 9 4421 BZ Kapelle