Klachtencommissie

Klachtenregeling in uw en ons belang
In elke organisatie groot of klein, kan het gebeuren dat er wel eens een “steekje” valt. Meestal gaat het dan om kleinigheden, soms om ernstiger zaken. Maar in alle gevallen moet er geen drempel zijn elkaar op die oneffenheden te wijzen. Dan kunnen er maatregelen worden genomen om deze klacht op te lossen, en minstens zo belangrijk, deze in de toekomst te voorkomen.

In uw en ons belang
Ook in “Cederhof” kan er ongewild iets mis gaan. Bewoners, familieleden, relaties of vertrouwenspersonen moeten weten dat daar over te praten valt. Sterker nog: ze hebben het recht de organisatie te vragen goed naar klachten te luisteren en deze zo snel mogelijk op te lossen. Daarmee wordt bereikt dat er zonodig een verbetering komt van zorg en behandeling. En dat is in uw, maar zeker ook in ons belang.

Eerst kijken naar een directe oplossing
Het is al gezegd, er kan wel eens iets mis gaan. Merkt of constateert u dat, neem dan liefst eerst contact op met de betrokken persoon op de afdeling. Soms blijken klachten over behandeling of de wijze waarop men met u omgaat met een persoonlijk gesprek direct oplosbaar. Gewoon omdat de oorzaak dikwijls ligt in een misverstand of een oorzaak van buiten af. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om te praten met de teamleider of met de zorgmanager.
Praten lost dikwijls veel op. Wacht niet te lang met het melden van uw klachten.
Kom zoveel mogelijk met suggesties voor het oplossen van de gesignaleerde problemen. Er wordt goed naar u geluisterd en u krijgt antwoord.

De klachtenregeling
Natuurlijk kan het ook voorkomen, dat u de betrokkene liever niet zelf over de klacht aanspreekt. Het kan ook zijn dat u er met de medewerkers of leidinggevenden op de afdeling niet helemaal “uitkomt”. Of uw ongenoegen is zo groot dat u er met iemand over wilt praten die geen relatie met de afdeling heeft. In zulke situaties kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling die Cederhof kent. Deze regeling is gebaseerd op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.

Advies en klachtenbemiddeling
Onze organisatie heeft een klachtenbemiddelaar benoemd.
Een persoon die een onafhankelijke positie heeft en geen deel uitmaakt van de ook aanwezige klachtencommissie, waarover straks meer. Wanneer u voor de oplossing van uw klacht niet binnen de afdeling terecht kunt of wilt, dan is het verstandig de klachtenbemiddelaar te benaderen. Deze functionaris heeft de mogelijkheid vertrouwelijk met u het probleem te bespreken, uw vragen te beantwoorden en u te adviseren hoe u in de gegeven situatie het best kunt handelen.
Ook kan de klachtenbemiddelaar met u of namens u op de afdeling gaan overleggen hoe de geuite klacht oplosbaar is. Dikwijls kan op deze wijze “de zaak” naar tevredenheid van alle partijen geklaard worden. Vanzelfsprekend wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten. De naam en de bereikbaarheid van de klachtenbemiddelaar leest u aan het einde van deze informatiefolder.

De Klachtencommissie in het uiterste geval
Zijn de tot nu toe genoemde mogelijkheden om tot oplossing van uw klacht niet toereikend gebleken, dan is er uiteindelijk de klachtencommissie. U kunt daar schriftelijk uw probleem kenbaar maken. Zo’n brief kunt u desgewenst samen met de klachtenbemiddelaar opstellen, maar dient altijd door u zelf te worden ondertekend.
Na ontvangstbevestiging van de schriftelijke klacht vindt binnen een maand behandeling plaats en krijgt u per brief de uitslag daarvan meegedeeld, Indien het een klacht betreft op basis van de wet BOPZ, dan ontvangt u binnen twee weken de uitspraak van de klachtencommissie. Met duidelijke uitleg waarom tot het genomen besluit is gekomen. Ook de bij de klacht betrokken medewerkers krijgen op dezelfde wijze bericht. Het is goed om te weten dat de klachtencommissie bestaat uit deskundige mensen die geen enkele arbeidsrelatie met “Cederhof” hebben. De samenstelling en de bereikbaarheid staat ook aan het einde van deze folder aangegeven.
Iedere bewoner, familielid, relatie en vertrouwenspersoon behoudt in alle gevallen het recht zich rechtstreeks te wenden tot een ander orgaan dat bevoegd is tot klachtenbehandeling. Bijvoorbeeld de Inspectie, het Medisch Tuchtcollege of de rechter.

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuis (Wet BOPZ)
Deze wet, die begin 1994 van kracht werd, is ook van toepassing op bewoners van psychogeriatrische afdelingen. Hierin wordt het klachtenrecht geregeld voor de niet vrijwillig opgenomen bewoner op een psychogeriatrische afdeling. Artikel 41 van de BOPZ (klacht) geeft onder meer aan dat in bepaalde gevallen een uitspraak gevraagd kan worden van de Arrondissement -rechtbank. Deze is bindend voor alle partijen.

Samenvatting
Klagen hoeft niet erg te zijn. Het is een recht een klacht kenbaar te maken over de kwaliteit van zorg of de wijze waarop die wordt verleend. Het is bovendien een signaal dat bepaalde zaken niet naar wens verlopen. Daaraan moet in ieders belang iets gedaan worden. Een klacht moet, onafhankelijk van de zwaarte, op de juiste plek terechtkomen. Deze informatiefolder biedt daartoe een handreiking. Maak er gepast gebruik van.
De volledige tekst van de Klachtenregeling en de Wet BOPZ is verkrijgbaar via de receptie.

Klachtenbemiddelaar / vertrouwenspersoon
De klachtenbemiddelaar is de heer N. Eversdijk.
Hij vervult geen lijnfunctie binnen de organisatie en kan daardoor onafhankelijk oordelen over de uitvoering van het werk.
De heer Eversdijk kunt u rechtstreeks bellen
(0113-342209).

Samenstelling klachtencommissie
De klachtencommissie Zeeland behandelt klachten voor een aantal instellingen uit de regio. De leden hebben geen enkele binding met de instellingen.

Uw schriftelijke klachten dient u te richten aan:
De klachtencommissie Zeeland, t.a.v. het ambtelijk secretariaat, Postbus 293, 4460 AR Goes