De Stichting Vrienden van Cederhof

Stichting Vrienden van CederhofMet ingang van april 2008 is de Stichting Vrienden van Cederhof opgericht. Gelukkig is er een toenemende belangstelling en waardering voor de ouder wordende mens. De Stichting Vrienden van Cederhof wil ten behoeve van het welzijn van de bewoners en cliënten van zorgcentrum Cederhof een bijdrage leveren door het financieel ondersteunen van activiteiten.


Ook voor bijzondere activiteiten die niet tot de normale exploitatiekosten gerekend kunnen worden zal de Stichting Vrienden van Cederhof graag een financiële bijdrage leveren. Uiteraard vindt dit in nauw overleg plaats met de directeur / bestuurder van zorgcentrum Cederhof.
De inkomsten van de Stichting Vrienden van Cederhof bestaan uit:
- Periodieke betalingen van donateurs
- Subsidies en donaties
- Hetgeen de Stichting Vrienden van Cederhof door erfstelling, legaat of op enigerlei andere wijze verkrijgt
- Voor inzameling van geld op een receptie of bijeenkomst, is een speciale “collectebus” beschikbaar welke u op afroep aangeleverd krijgt.
Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met de Stichting Vrienden van Cederhof t.a.v. het secretariaat.
Donateurs zijn zij, die zich verbinden om de Stichting Vrienden van Cederhof jaarlijks met een bijdrage van tenminste € 12,50 te steunen.
Aanmelding kan plaatsvinden door de volgende pagina te zenden aan het secretariaat van de Stichting Vrienden van Cederhof, p/a Cederlaan 9, 4421 BZ Kapelle. Deze pagina kan ook bij de receptie worden afgegeven. Het toegezegde bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening nummer 111763398 t.n.v. Stichting Vrienden van Cederhof te Kapelle.
Op verzoek kunnen donateurs binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een financieel verslag van de Stichting Vrienden van Cederhof ontvangen.

Wij zullen u graag inschrijven als donateur. De mogelijkheid bestaat ook om de Stichting te steunen door middel van erfstelling legaat of schenking. Alle inkomsten worden volledig ingezet ten behoeve van het welzijn van de bewoners en cliënten van zorgcentrum Cederhof.


-----------------------------------------


Ondergetekende
Naam ………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………
Postcode ……………… Woonplaats ………………………………………………
Wenst de Stichting Vrienden van Cederhof te steunen:
0 Als donateur met een jaarlijkse bijdrage van € ……………………
0 Met een éénmalige gift van € …………………...

en zal dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer 111763398 t.n.v. de Stichting Vrienden van Cederhof te Kapelle