Algemeen

Binnen zorgcentrum Cederhof is er zorg op maat, voor een ieder die dit nodig heeft. Meer informatie treft u aan op de pagina's verpleegunit Cederhof en verzorgingsafdeling Cederhof (zie gele balk) 

Zorg

De reden dat u zich aangemeld heeft voor Zorgcentrum “Cederhof” is, dat u in uw huidige situatie meer hulp nodig heeft dan uw omgeving u nu kan bieden.
Het zorgcentrum levert u huisvesting, verzorging, verpleging en begeleiding; één en ander is afhankelijk van uw individuele situatie.
Om u vooraf inzicht en duidelijkheid te geven over ons handelen, heeft de organisatie een zorgvisie opgesteld. De zorgvisie geeft de wijze aan, waarop wij de zorg- en dienstverlening aan u als cliënt willen aanbieden.

De samenvatting van onze zorgvisie luidt:

De manier waarop u als bewoner uw leven vorm geeft, bepaalt u zelf; en de wijze waarop u dat doet verschilt mogelijk met de wijze waarop andere bewoners dat doen. Wij respecteren dat.

U bepaalt zelf wat u wilt en daar bent u in eerste instantie ook zelf verantwoordelijk voor. Zelfstandigheid staat hierbij voorop.

De zorg, die verleend wordt, is gebaseerd op de zorg die u nodig heeft; wij willen u ´zorg op maat geven´ Zorg op maat betekent dus, niet meer maar ook niet minder zorg verstrekken dan daadwerkelijk nodig is. En dit wordt gezamenlijk afgesproken.

Zorgovereenkomst

Bij uw komst naar “Cederhof” sluiten wij met u een zorgovereenkomst af.
In deze zorgovereenkomst staan afspraken op het gebied van zorg- en dienstverlening en het gebruik van het appartement; de wederzijdse rechten en plichten zijn hierin geregeld. Tevens ontvangt u van ons de notitie “Onderlinge afspraken”.

Privacy

Veel -persoonlijke- gegevens over u zijn bij ons bekend. Uiteraard is de privacy hiervan gewaarborgd conform wettelijke regelgeving.

Het zorgplan

Het zorgplan bevat alle afspraken die we onderling maken op het gebied van de zorg- en dienstverlening. Met name de contactverzorgende bespreekt met u welke zorg nodig en realiseerbaar is. Hoewel wij in kleine teams werken is het belangrijk de afspraken die we gezamenlijk maken op te schrijven. Zo blijven de andere teamleden op de hoogte van de zorg die aan u verleend wordt. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk met deze gegevens om en kunt u hier ten alle tijde kennis van nemen.

De dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van “Cederhof”, is in handen van de directeur / bestuurder. Hij wordt daarbij ondersteund door 2 diensthoofden.

Belangrijk voor u om te weten is, dat in de directe zorg- en dienstverlening bij verblijf in Cederhof de organisatie is opgedeeld in twee teams en wel: intramurale zorgafdeling en de verpleegunit. De opzet hiervan is om in een klein team de directe zorgverlening gestalte te geven. Iedere bewoner heeft een contactverzorgende.
De contactverzorgende is het directe aanspreekpunt voor u waar u met vragen betreffende de zorg- en dienstverlening terecht kunt. Ook spreekt de contactverzorgende in samenspraak met u af welke zorg u krijgt.

Het appartement

Het appartement is ongeveer 48 tot 52m2 groot en bestaat naast de woonkamer met open keuken uit een aparte slaapkamer met aansluitend een badkamer. Er is een hang- en legkast en aansluitingen voor radio, televisie en telefoon.
U dient zelf zorg te dragen voor vloerbedekking (vastgelegd met dubbelzijdig plakband), vitrage en gordijnen (rails zijn reeds aangebracht).
Het appartement is voorzien van een intercom/alarm systeem.

Linnengoed en kleding

Uw kleding en linnengoed dient voorzien te zijn van naam en appartementsnummer in “Cederhof”. Indien u dat wenst, kunt u uw wasgoed door ons laten verzorgen.

Eigen bijdrage

Op grond van de AWBZ regelgeving bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd aan de zorgverzekeraar. Deze bijdrage wordt geheel buiten medeweten van het zorgcentrum geheven.

Cliëntenraad

Conform de wettelijke regelgeving heeft Zorgcentrum “Cederhof” een cliëntenraad. Deze bestaat uit bewoners van het zorgcentrum en thuiswonende cliënten, die diensten afnemen van “Cederhof”.

Huisarts

Als u in “Cederhof” komt wonen, kunt u - als u uit de gemeente Kapelle komt - uw eigen huisarts houden. Veel mensen gebruiken medicijnen. Indien nodig, kunnen wij de verzorging van de medicijnen van u overnemen.

Aanvullende verpleeghuiszorg

Een aantal bewoners heeft na verloop van tijd behoefte aan meer zorg dan wij eigenlijk in het zorgcentrum kunnen geven. Om hier aan te kunnen voldoen wordt er binnen “Cederhof”, met ondersteuning vanuit “Ter Valcke”, in aanvulling op de reguliere zorg verpleeghuiszorg geboden.

Verpleegunit

Indien uw zorgbehoefte dermate toeneemt dat overplaatsing naar een verpleeghuis onvermijdelijk wordt, kunt u indien de mogelijkheden daar zijn, in “Cederhof” blijven wonen. In samenwerking met “Ter Valcke” is in het zorgcentrum een aparte afdeling - de verpleegunit - gerealiseerd, waar verpleeghuiszorg geboden wordt. Mocht u hierover meer willen weten, dan verstrekken wij u graag de folder “Verpleegunit Cederhof”.

Activiteiten

In “Cederhof” vinden een groot aantal activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd door de activiteitenbegeleiders in samenwerking met overige personeelsleden en ondersteuning van vrijwilligers. De activiteiten vinden plaats in de binnentuin en het restaurant.
Het activiteitenprogramma bevat een aantal vaste activiteiten en wisselende activiteiten.
Vaste activiteiten zijn wekelijks terugkerende activiteiten, zoals: handwerken, spelletjes, koersbal, zingen, etc. Wisselende activiteiten zijn er, zoals uitstapjes, optredens en gezamenlijke maaltijden.
Het activiteitenprogramma wordt vroegtijdig bekend gemaakt.

Vrijwilligers

Om ons te ondersteunen zijn er binnen het zorgcentrum ongeveer 60 vrijwilligers actief. Met name bij de begeleiding tijdens activiteiten zult u vrijwilligers aantreffen. Zonder vrijwilligers zouden wij veel activiteiten niet kunnen organiseren.

Stichtingen
Stichting Zorgcentrum Cederhof
Cederlaan 9
4421 BZ Kapelle (Plan route)

T: 0113 342710
F: 0113 344174
E: [email protected]